Pokročilévyhledávání

Pravidla a podmínky

 

Podmínky používání stránky


Tuto stránku zveřejňuje EUROPCAR INTERNATIONAL SASU Bat OP - 2, rue René Caudron 78960 Voisins-le-Bretonneux, Francie (dále jen „Europcar“). Osoba odpovědná za zveřejnění je Marcus Bernhardt, obchodní ředitel Europcar International.

Přijetí obchodních podmínek

Přečtěte si prosím tyto obchodní podmínky pečlivě předtím, než budete používat webové stránky Europcar nebo si rezervujete auto. Dostanete se k nim pomocí hypertextového odkazu v zápatí každé stránky na našich webových stránkách. Doporučujeme vám, abyste si je vytiskli a uschovali.

Používáním webových stránek Europcar vyjadřujete svůj bezvýhradný souhlas s těmito obchodními podmínkami, které zahrnují Zásady ochrany soukromí.

Tyto obchodní podmínky jsou dodatkem ke speciálním podmínkám platným pro každý typ produktu nebo služby, které jsou nabízeny na webových stránkách.

Použití

Zavazujete se:

a) nepoužívat webové stránky Europcar k nelegálním účelům nebo k účelům, které by mohly poškodit práva Europcar International nebo třetích stran, zejména pak nepoužívat stránky k šíření škodlivých nebo nelegálních informací nebo informací, které jsou nechutné, diskriminační nebo urážlivé směrem k Europcar International nebo třetím stranám;

b) nepřerušovat přístup k webovým stránkám Europcar, vstupovat do počítačových systému Europcar International, upravovat webové stránky, používat je k přenosu počítačových virů, hackerských útoků, počítačových červů atd. nebo k páchání přečinů, které by mohly být kvalifikovány jako počítačové trestné činy;

c) neporušovat žádné patentové právo, právo z ochranné známky, obchodní tajemství, autorské právo, databázové právo nebo jiné právo duševního vlastnictví jakékoliv osoby nebo subjektu;

d) nevydávat se za žádnou osobu či subjekt, mimo jiné včetně představitele Europcar, a nesprávně neuvádět nebo jinak nepřekrucovat svůj vztah k osobě nebo subjektu;

e) dodržovat tyto všeobecné podmínky použití.

Pokud tyto povinnosti nedodržíte, Europcar International si vyhrazuje právo okamžitě vám zakázat a zablokovat přístup ke svým webovým stránkám a své síti beze škod.

Informace na stránkách

Ačkoliv společnost Europcar vyvinula maximální snahu k zajištění toho, aby informace na webových stránkách Europcar byly v okamžiku jejich zveřejnění správné, nemůže být společnost Europcar volána k odpovědnosti za jakékoliv chyby nebo opomenutí nebo jakékoliv informace, které by mohly být neúplné, nepřesné nebo by se mohly stát neaktuálními.

Oznámení o duševním vlastnictví / autorském právu a ochranných známkách

Autorské právo a veškerá vlastnická práva k webovým stránkám Europcar a veškerému obsahu si vyhrazuje Europcar. Materiál obsažený na webových stránkách Europcar je majetkem společnosti Europcar, dokud se neukáže, že patří třetím stranám. Název Europcar a jakékoliv další ochranné známky, loga nebo grafika Europcar, zveřejněné na webových stránkách Europcar, jsou zapsanými ochrannými známkami společnosti Europcar nebo jejích přidružených subjektů. Jiné názvy společností, produktů nebo služeb zveřejněné na webových stránkách Europcar mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Není vám poskytováno žádné právo ani licence k použití jakýchkoliv ochranných známek, a proto souhlasíte s tím, že nebudete upravovat, propachtovávat, pronajímat, půjčovat, prodávat distribuovat nebo vytvářet odvozená díla na základě obsahu webových stránek Europcar a/nebo produktů a služeb nabízených na webových stránkách Europcar vcelku, nebo zčásti.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Na webových stránkách Europcar existuje několik míst, která vás mohou odkázat na jiné webové stránky, které nefungují podle postupu webových stránek Europcar týkajících se ochrany informací. Jakmile se prokliknete na tyto stránky, ochrany informací platná na webových stránkách Europcar už nadále neplatí. Doporučujeme, abyste si prošli prohlášení o ochraně soukromí u všech webových stránek třetích stran, abyste porozuměli jejich postupům při shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací.

Odmítnutí záruky

Webové stránky Europcar používáte na své vlastní nebezpečí. Tyto webové stránky jsou vám poskytovány ve stavu „tak, jak jsou“, a „tak, jak jsou dostupné“. Europcar nijak nezaručuje ani neprohlašuje, že (i) stránky budou splňovat vaše očekávání, (ii) budou nepřerušené, dobře načasované, bezpečné nebo bezchybné, (iii) výsledky, které je možné získat při používání webových stránek Europcar budou přesné nebo spolehlivé, (iv) kvalita jakýchkoliv produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které zakoupíte nebo získáte přes webové stránky Europcar, bude splňovat vaše očekávání a (v) jakékoliv chyby budou odstraněny. Vy sami jste výhradně odpovědní za poškození svého počítačového systému nebo ztrátu údajů vyplývající v používání webových stránek. Žádná rada nebo informace, ať už ústní, nebo písemná, kterou získáte prostřednictvím webových stránek Europcar nebo přes ně, nedá vzniknout žádné záruce nebo jiné povinnosti, která není výslovně uvedena v příslušných obchodních podmínkách. I když jsou přijata rozumná opatření k ochraně bezpečnosti a celistvosti bezdrátového internetu a přístupu k síti, Europcar nemůže zajistit, že používání bezdrátového připojení bude bezpečné. S ohledem na to souhlasíte s tím, že budete používat takové služby výhradně podle svého vlastního uvážení a na své vlastní riziko a berete na vědomí, že jste výhradně odpovědní za jakoukoliv případnou následnou škodu na vašem počítačovém systému nebo ztrátu údajů. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony Europcar výslovně odmítá veškeré záruky, podmínky a další požadavky jakéhokoliv druhu, ať už výslovné, nebo nepřímo vyplynuvší, mimo jiné včetně jakékoliv nepřímo vyplynuvší podmínky prodejnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti k určitému účelu, a jakékoliv podmínky týkající se poskytování služeb ve standardu řádné péče a dovedností nebo neporušení žádných práv duševního vlastnictví.

Omezení odpovědnosti

V některých jurisdikcích není povoleno vyloučení určitých záruk nebo omezení či vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody. S ohledem na to nemusejí platit některá z omezení stanovených v tomto článku. Zejména nic v těchto obchodních podmínkách nebude mít vliv na zákonná práva žádného spotřebitele ani to nebude vylučovat nebo omezovat odpovědnost ta úmrtí či újmu na zdraví vyplývající z nedbalosti nebo podvodu na straně Europcar. Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Europcar, její představitelé, ředitelé a zaměstnanci nebudou odpovědní za žádné přímé, nepřímé, náhodné, speciální, následné nebo exemplární škody, mimo jiné včetně škod z ušlého zisku, ztráty dobrého jména, nemožnosti používání, ztráty údajů nebo jiných nehmotných ztrát (dokonce i pokud byla společnost Europcar o možnosti takových škod informována), které vyplynou z používání webových stránek Europcar. Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Europcar nebude odpovědná za používání nebo nemožnost používat webové stránky Europcar; (ii) náklady na zajištění náhradního zboží nebo služeb vyplývající z jakéhokoliv zboží, údajů, informací nebo služeb zakoupených nebo získaných nebo ze zpráv zaslaných nebo transakcí uzavřených prostřednictvím webových stránek Europcar nebo z nich; (iii) neoprávněný přístup k vašim přenosům či údajům nebo jejich změnu; (iv) prohlášení nebo chování jakékoliv třetí strany na webových stránkách Europcar.

Zásady ochrany soukromí

Podmínky Zásad ochrany soukromí Europcar jsou součástí těchto obchodních podmínek. Souhlasíte s tím, že Europcar bude používat vaše osobní údaje v souladu s podmínkami a pro účely stanovené v Zásadách ochrany soukromí webových stránek Europcar.

Zásady bezpečnosti

Europcar používá bezpečnou technologii za účelem ochrany osobních informaci a finančních transakcí. Europcar dodržuje postupy a bezpečnostní standardy, jež jsou dále stanoveny v Zásadách bezpečnosti Europcar.

Obecné

Pokud Europcar neuplatní nebo nebude vynucovat jakékoliv právo nebo ustanovení těchto obchodních podmínek, neznamená to, že se tohoto práva či ustanovení zříká. Pokud příslušný soud rozhodne, že kterékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek je neplatné, strany souhlasí s tím, že by měl soud usilovat o to, aby vůle stran odrážející se v daném ustanovení nabyla účinku, další ustanovení obchodních podmínek zůstanou plně platná a účinná. Nadpisy oddílů v obchodních podmínkách jsou pouze pro usnadnění orientace a nemají žádný právní nebo smluvní účinek.

Platné právo a příslušný soud

Tyto obchodní podmínky byly vydány podle francouzského práva a jsou přístupné na webových stránkách www.europcar.com hostovaných na francouzském území. Použije se francouzské právo a příslušné jsou pařížské soudy, a to v rozsahu podle článku 5 odst. 1 Římské úmluvy z roku 1980 a článků 14 a 15 Bruselské úmluvy.

Automotive Images, Copyright [2000 – aktuální rok] izmo, Inc.

Všechna práva vyhrazena. Zde obsažené automobilové obrázky, které jsou majetkem izmo, Inc., jsou chráněny autorským právem USA a mezinárodním autorským právem. Přístup k těmto obrázkům a jejich použití jsou omezeny podmínkami samostatné licenční smlouvy. Jakékoliv neoprávněné použití, reprodukce, šíření, nahrávání nebo úprava těchto obrázků jsou přísně zakázány.

 

Tisk

Kontaktujte náš rezervační tým, jsme tu pro Vás: +420 725 777 621, reservation@europcar.cz

Vše o vaší rezervaci
Business centrum
Legal

Chytrá mobilní aplikace

Stáhněte si mobilní aplikaci Europcar pro iPhone, iPad nebo Android.

Pravidla a podmínky pronájmu Europcar ve světě Kontaktujte nás Specifické podmínky dalších zemí (EN) Podmínky používání webu

© Europcar Czech Republic 2024