Pokročilévyhledávání

Pravidla a podmínky pronájmu

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJEMNÍ SMLOUVY

 

1.     Předmět smlouvy

Společnost AUTOBOND MOBILITY s.r.o., IČ 28198921, se sídlem Praha, Elišky Krásnohorské 134/9 (dále jen „pronajímatel“) přenechává nájemci, který je určen nájemní smlouvou (dále jen „smlouva“), dopravní prostředek (dále též „vozidlo“) určený smlouvou k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje uhradit za užívání tohoto vozidla nájemné uvedené ve smlouvě. Tyto obchodní podmínky nájemní smlouvy (dále jen „Podmínky“) vydané pronajímatelem ve smyslu § 1751 zákona č.  89/2012, občanský zákoník. Tyto Podmínky jsou k dispozici též v provozovnách pronajímatele a na webové adrese www.europcar.cz.


2.     Nájemné a další platby

Nájemce se zavazuje platit nájemné a všechny další poplatky spojené s užíváním vozidla, včetně náhrady škody, řádně a včas. Na každou přijatou platbu pronajímatel vystaví platební doklad. Ceny služeb jsou uvedeny v EUR nebo v Kč. Převod EUR na Kč se provádí měsíčním fixním kurzem pronajímatele platným ke dni uzavření nájemní smlouvy. Měsíční fixní kurz je vždy vyobrazen v provozovnách pronajímatele. Peněžitá jistota (kauce), kterou je povinen nájemce složit u pronajímatele při podpisu smlouvy, bude zúčtována po vrácení vozidla. Složením peněžité jistoty (kauce) není dotčena povinnost nájemce hradit nájemné. Výši peněžité jistoty (kauce) určí pronajímatel, který je oprávněn v průběhu trvání smlouvy rozhodnout o jejím zvýšení. Pronajímatel je oprávněn vůči složené peněžité jistotě (kauci) započíst veškeré své pohledávky za nájemcem vyplývající ze smlouvy, jakož i z jiných smluv uzavřených mezi nájemcem a pronajímatelem. Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli veškeré poplatky uvedené v Podmínkách nebo ceníku pronajímatele. Nájemce výslovně souhlasí s účtováním nájemného, smluvních pokut, jakož i dalších poplatků souvisejících se smlouvou, včetně těch, které vyplývají z ceníku pronajímatele, a náhrady škody, na vrub platebního peněžního prostředku uvedeného ve smlouvě, a to bez předchozího upozornění. Je-li nájemce v prodlení s úhradou nájemného či jiných závazků spojených s nájmem, je povinen pronajímateli zaplatit kromě dlužné částky i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná den následující po jejím vzniku. Nehrazení nájemného a dalších závazků dle pokynu pronajímatele je považováno za podstatné porušení smlouvy. Nájemce a pronajímatel se pro vyloučení pochybností dohodli, že doručením platebního dokladu se rozumí jeho převzetí nájemcem, odeslání na e-mailovou adresu nájemce anebo odeslání na adresu nájemce podle toho, který den nastane dříve.


3.     Doba trvání nájmu, předání a vrácení vozidla

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu. Smlouvu lze prodloužit pouze před uplynutím doby trvání nájmu, a to na základě písemné žádosti nájemce učiněné formou dopisu či e-mailu. Nedojde-li pronajímatelem k písemnému potvrzení žádosti nájemce o prodloužení doby nájmu, smlouva se neprodlužuje. V případě prodloužení smlouvy zůstanou nájemci zachovány podmínky a rozsah krytí pojištění LDW, SPCDW, SPTHW, WWI, PAI (viz dále bod 5), pokud tyto byly sjednány ve smlouvě. Nedojde-li k prodloužení smlouvy ve výše uvedeném smyslu, je vrácení vozidla nájemcem později, než v době dohodnuté ve smlouvě, považováno za podstatné porušení smlouvy. Nájemce je rovněž v takovém případě povinen za období, přesahující sjednanou dobu trvání nájmu, pronajímateli uhradit mimo nájemného i smluvní pokutu ve výši dvojnásobku původního nájemného včetně všech souvisejících závazků. Smluvní pokuta je splatná den následující po jejím vzniku. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, ztrácí nájemce dnem, kdy měl dle smlouvy vrátit vozidlo pronajímateli, nárok na omezení své odpovědnosti na základě sjednaných podmínek o rozsahu krytí pojištění LDW, SPCDW, SPTHW a WWI, PAI. (viz dále bod 5). Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu a to na místě a v době sjednané na základě smlouvy. Veškeré poškození (závady, škrábance apod.), příp. jiné připomínky vztahující se k vozidlu, musí nájemce uplatnit při převzetí vozidla formou záznamu ve smlouvě, resp. v předávacím protokolu k vozidlu, je-li součástí smlouvy. Za jakékoliv poškození vozidla, které nebude uvedeno ve smlouvě, resp. v předávacím protokolu, odpovídá nájemce a pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu škody za veškerá poškození vozidla. Pokud nájemce obdržel od pronajímatele též tankovací kartu, bude mu cena za veškeré čerpané palivo a/nebo cena za jiné takto pořízené zboží či služby (útraty) vyúčtována, a to kdykoliv poté, co se pronajímatel o takovém použití tankovací karty dozví. V případě ztráty nebo odcizení tankovací karty je nájemce povinen písemně toto oznámit pronajímateli. Do okamžiku oznámení a zablokování dle pravidel vydavatele karty odpovídá nájemce za všechny transakce uskutečněné s touto kartou a současně bude povinen pronajímateli uhradit poplatek za zajištění její blokace. Obdobně bude postupováno i v případě, že nájemce kartu nevrátí společně s vozidlem. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého příslušenství a dokumentů na místě a v době sjednané ve smlouvě. Nájemce je povinen vrátit vozidlo s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu, v jakém jej převzal. Vozidlo, včetně dokladů a klíčů, musí převzít pronajímatelem určený pracovník. Speciální režim je na pobočce Praha letiště Václava Havla, kde v pracovní době pobočky vozidlo včetně dokladů a klíčů, musí převzít pronajímatelem určený pracovník. O převzetí je vždy sepsán předávající protokol. Mimo pracovní dobu pobočky nájemce zaparkuje vozidlo na parkovišti před pobočkou a klíče včetně dokladů hodí do keyboxu, který je umístěný na konci budovy u ručního mytí vozů „Wash in“ (více informací na dveřích pobočky) nebo v budově Parking C – comfort na parkovacích místech označených logem Europcar a klíče včetně dokladů nájemce odevzdá do keyboxu společného pro všechny autopůjčovny.
V případě, že nájemce vrátí vozidlo jinde, pronajímatel nepovažuje vozidlo za vrácené se všemi případnými důsledky (nájemné se účtuje dále, všechny případné následně zjištěné škody na vozidle budou účtovány nájemci apod.). V případě odevzdání vozidla v hotelové recepci je nájemce povinen o tomto písemně včas informovat pronajímatele. V opačném případě je nájemce povinen uhradit nájemné, včetně všech dalších závazků až do doby, kdy se pronajímatel o odevzdání předmětného vozidla dozví. Dojde-li ke ztrátě nebo takovému poškození vozidla, které činí vozidlo bez provedení odborné opravy nepojízdným, je nájemce povinen tuto skutečnost ihned oznámit písemně pronajímateli a hradit sjednané nájemné až do doby, kdy bude pronajímateli tato ztráta vozidla, popřípadě jeho poškození, písemně oznámena. Nájem v případě dle předchozí věty končí dnem, kdy je toto oznámení doručeno pronajímateli. Vozidlo je nájemci předáno vždy s plnou nádrží a stejně tak je nájemce povinen jej vrátit. V případě nedotankovaného vozidla je nájemce povinen uhradit pronajímateli poplatek ve výši 2,5EUR bez DPH za jeden litr PHM.


4. Práva a povinnosti smluvních stran

Nájemce je povinen užívat vozidlo pouze za účelem, pro který je určeno, tedy k přepravě osob v běžném silničním provozu, jinak obvyklým způsobem. Nájemce je dále povinen dodržovat pravidelné servisní prohlídky stanovené výrobcem vozidla podle počtu najetých kilometru, udržovat správné množství mazadel a provozních kapalin vč. tlaku v pneu (o všech těchto skutečnostech byl nájemce řádně poučen před podpisem smlouvy), po ujetí 1000 kilometrů vždy nahlásit pronajímateli tuto skutečnost, dodržovat všechny dopravní, celní a jiné platné právní předpisy ČR a EU a zabránit vzniku škody. Nájemce nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele přenechat užívání najatého vozidla jiným osobám než uvedeným ve smlouvě, přičemž pro případ porušení této povinnosti se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 400 EUR. Nájemce se nesmí s předmětným vozidlem účastnit závodů, soutěží či používat vozidlo za úplatu k transportu zboží či osob. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti krádeži, poškození nebo zásahu třetích osob. Zejména nesmí nájemce zanechat v zaparkovaném vozidle klíče a dokumenty a vždy je povinen parkující vozidlo řádně uzamknout. V případě, že vozidlo má mechanický zabezpečovací systém, je nájemce povinen jej vždy použít. Nájemce nesmí řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků snižujících schopnost řídit motorové vozidlo. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu výskyt všech závad, které na vozidle během užívání nastanou a vyžadují opravu. Nesplnění této povinnosti zakládá odpovědnost nájemce za škodu, která v důsledku neodstranění závady vznikla. Nájemce nese náklady na opravu v důsledku nesprávného užívání vozidla. Nájemce je oprávněn užívat vozidlo výlučně na území České republiky. V případě cesty mimo území České republiky jsou nájemce a řidič povinni mít platný mezinárodní řidičský průkaz, jinak není cesta do zahraničí dovolena (to neplatí v případě, že nájemce a řidič mají platný řidičský průkaz vydaný státem Evropské unie nebo Norskem, Islandem, Švýcarskem či Lichtenštejnskem). Jízda vozidlem do Rumunska, Bulharska, Turecka, do nástupnických zemí bývalého SSSR a Jugoslávie (s výjimkou Slovinska a Chorvatska) není dovolena. Porušení kterékoliv z výše uvedených povinností je podstatným porušením smlouvy a nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 400 EUR. Nájemce souhlasí s instalací GPS monitoringu dopravního prostředku, a dále souhlasí s tím, aby data o pohybu dopravního prostředku a jeho poloze byla v reálném čase zpřístupněna pronajímateli a jím zpracovávána při plnění smlouvy a její kontrole.
V případě, že je součástí nájmu vozidla též přenosné navigační zařízení, prohlašuje nájemce, že byl seznámen s obsluhou a s použitím navigačního zařízení a byl upozorněn na bezpečnostní rizika spojená s jeho používáním. Nájemce je odpovědný za ztrátu, zničení nebo poškození navigačního zařízení včetně příslušenství v plné výši (do výše 550,- EUR).


5. Odpovědnost za škodu a pojištění

Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli plnou výši škody na vozidle, a to v případě jakéhokoliv poškození vozidla (tím nejsou dotčena případná omezení plynoucí ze sjednaného pojištění). Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. Nájemce odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škodu vzniklou na vozidle v době od předání vozidla nájemci do jeho převzetí pronajímatelem. Odpovědnost nájemce za škodu na vozidle může být ve smlouvě omezena v případě, že nájemce smlouvou přijme podmínky pojištění LDW, SPCDW, SPTHW a WWI (popřípadě kumulaci těchto pojištění) a uhradí poplatek za tato finanční krytí. Pro účely smlouvy se LDW rozumí: omezení odpovědnosti při dodržení podmínek stanovených v bodech 4 a 6 za škodu způsobenou poškozením vozidla, popřípadě jeho části do výše 2200 EUR bez DPH (dle kategorie vozu); odcizení vozidla či jeho částí, poškození interiéru vozidla, poškození pneumatik vozidla, poškození disků vozidla není předmětem tohoto krytí. Pro účely smlouvy se SPCDW rozumí: zbavení odpovědnosti při dodržení podmínek stanovených v bodech 4 a 6 za škodu způsobenou poškozením vozidla; odcizení vozidla či jeho částí, poškození interiéru vozidla a poškození pneumatik, disků, čelního skla a/nebo světel vozidla není předmětem tohoto krytí. Pro účely smlouvy se SPTHW rozumí: zbavení odpovědnosti při dodržení podmínek stanovených v bodech 4 a 6 za škodu způsobenou odcizením vozidla. Pro účely smlouvy se WWI rozumí: zbavení odpovědnosti při dodržení podmínek stanovených v bodech 4 a 6 za škodu způsobenou poškozením čelního skla vozidla, světel vozidla, pneumatik a disků vozidla . Z titulu finančního krytí LDW, SPCDW, SPTHW a WWI však nelze omezit odpovědnost nájemce pro případ, kdy k poškození, dopravní nehodě či odcizení vozidla dojde v důsledku porušení povinnosti dle smlouvy, podmínek údržby vozidla nebo obecně závazných právních předpisů, a to nezávisle na zavinění nájemce. Výslovně se tak uvádí, že zejména poškozená/spálená spojka, poškození exteriéru vozidla v důsledku nesprávného čistění (především pak poškrábaný lak vozidla při odklízení sněhu/ledu), poškození interiéru vozidla, poškození navigačního panelu při připevňování/odstraňování GPS přístroje, doplnění nádrže špatným palivem nejsou předmětem žádného pojištění a nájemce je povinen nahradit škodu v plné výši. V případě poškození vozidla v rámci dvou nebo více škodních událostí, se tato poškození posuzují z hlediska odpovědnosti nájemce každá zvlášť. Přijme-li nájemce smlouvou pojištění osob (PAI), poskytne pronajímatel úrazové pojištění nájemci a všem osobám, cestujícím ve vozidle, za úplatu a v rozsahu podmínek, stanovených příslušnou pojišťovnou. Pokuty za dopravní přestupky způsobené vozidlem v době trvání smlouvy a dále škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení vozidla, hradí vždy nájemce. Uloží-li správní orgán pronajímateli pokutu pro porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích způsobené vozidlem v době trvání smlouvy a povinnost nahradit náklady správního řízení či jiné poplatky s tím související, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu, a to ve výši součtu uložené pokuty, náhrady nákladů správního řízení či jiných poplatků uložených správním orgánem a částky 30 EUR bez DPH. Smluvní pokuta je spatná den následující po jejím vzniku. Pronajímatel je oprávněn nájemci účtovat poplatek ve výši 30 EUR bez DPH v případě, že bude pronajímatel vyzván správním orgánem ke sdělení totožnosti řidiče podezřelého ze spáchání dopravního přestupku nebo jiného protiprávního jednání s vozidlem. Za ztrátu dokladů nebo klíčů od vozu je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 400 EUR za každou věc. Za ztrátu jedné státní poznávací značky vozidla je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 200 EUR. Za doplnění nádrže špatným typem PHM je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 400 EUR, náhradu škody převyšující sjednanou smluvní pokutu a částku za dotankování nádrže (viz bod 3 poslední věta) podle typu vozidla. V případě, že vozidlo bude vráceno znečištěné nebo zakouřené, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 175 EUR. Za každou škodní událost (tj. zejména veškeré události uvedené shora, včetně například ztráty klíčů) na vozidle je pronajímatel oprávněn účtovat jednorázový poplatek ve výši 40 EUR bez DPH (tento poplatek slouží na úhradu nákladů pronajímatele, kdy se jedná zejména o odvoz vozidla do servisu, vyřízení potřebné dokumentace k opravě vozidla, nahlášení škody pojišťovně, doúčtování penalizace a související interní administrativa).

6. Postup v případě vzniku škodní události

V případě vzniku dopravní nehody, odcizení, poškození, nebo poškození i jen části vozidla a dále v případě, kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osoby nebo škodě na majetku třetí osoby, je nájemce vždy povinen přivolat policii bez ohledu na výši vzniklé škody. Pokud toto neučiní, odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu. Nájemce je povinen vyplnit záznam o dopravní nehodě, kdy tento tiskopis je součástí dokumentace k vozidlu. Potvrzení o účasti na nehodě, nebo vzniku jiné škody dalším stranám, protokoly o odcizení vozidla, protokoly o vyšetřování a jakékoliv další související písemnosti je nájemce povinen neprodleně předat pronajímateli, nejpozději však do 24 hodin od vzniku škody. V případě porušení povinnosti uvedené v předchozí větě je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100 EUR. V případě vzniku škody odcizením vozidla je nájemce povinen ihned tuto skutečnost písemně oznámit pronajímateli a odevzdat pronajímateli potvrzení policejního orgánu o tom, že bylo nájemcem učiněno oznámení o odcizení vozidla, a dále doklady a klíče od vozidla. Pokud tak neučiní, odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za vzniklou škodu. Nájemce je povinen poskytovat policii, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti součinnost při vyšetřování nehody a v rámci likvidace škodní události, popř. i v rámci soudního řízení. Porušení kterékoliv z výše uvedených povinností nájemce je podstatným porušením smlouvy.


7. Zánik nájemního vztahu

Nájemní vztah zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Pronajímatel je oprávněn s okamžitou účinností vypovědět smlouvu v případě, že nájemce užívá vozidlo v rozporu se smlouvou, či způsobem, kterým vznikla pronajímateli škoda, nebo hrozba škody značného rozsahu, a dále v případě, že nájemce nehradí fakturované platby či porušuje-li povinnosti dle smlouvy podstatným způsobem. Nájemce je oprávněn s okamžitou účinností vypovědět tuto smlouvu v případě, že pronajímatel porušuje povinnosti dle smlouvy podstatným způsobem.


8. Ostatní smluvní ujednání

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nájemce  bere na vědomí, že údaje ze smlouvy včetně jeho osobních údajů budou pronajímatelem zpracovány a uchovány v databázi pronajímatele. Veškeré informace, včetně rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady ochrany soukromí, který tvoří neoddělitelnou součást těchto Podmínek a smlouvy. Aktuální Zásady ochrany soukromí jsou dostupné na stránkách www.europcar.cz a ve všech provozovnách pronajímatele. Pronajímatel tímto nájemce (spotřebitele) informuje ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, že v případě vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy a/nebo těchto Podmínek, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může nájemce (spotřebitel) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Česká republika (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce také přijímá stížnosti na činnost subjektů podnikajících v obchodě a službách a vykonává nad jejich činností v tomto směru dohled. Pronajímatel je oprávněn navrhnout změnu Podmínek. Pronajímatel seznamuje nájemce s návrhem změny Podmínek v provozních prostorách pronajímatele a na www.europcar.cznejpozději 1 měsíc přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. Pokud nájemce návrh na změnu neodmítl, platí, že návrh na změnu přijal. Jestliže nájemce návrh na změnu odmítne přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, má právo vypovědět s okamžitou účinností smlouvu, která je návrhem změny dotčena. Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro případ soudního sporu se strany dohodly, že věcně a místně příslušnými jsou soudy v České republice. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány místně příslušným soudem dle sídla pronajímatele, pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu. Smlouva je vyhotovena v českém a anglickém jazyce a v případě vzájemných rozporů bude postupováno podle české verze. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 18.05.2024.

Kontaktujte náš rezervační tým, jsme tu pro Vás: +420 725 777 621, reservation@europcar.cz

Chytrá mobilní aplikace

Stáhněte si mobilní aplikaci Europcar pro iPhone, iPad nebo Android.