Pokročilévyhledávání

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Preambule


Tyto zásady ochrany osobních údajů se skládají ze 2 částí:

- jeden pro zpracovatelské činnosti vykonávané mateřskou společností Europcar International S.A.S.U.

- jeden pro zpracovatelské činnosti prováděné nabyvatelem franšízy

Europcar® je evropským lídrem v pronájmech automobilů a lehkých užitkových vozidel a působí ve více než 140 zemích prostřednictvím plně vlastněných dceřiných společností, jakož i franšízantů a zástupců. Půjčovna vozidel značky Europcar může být provozována členem společnosti Europcar Mobility Group nebo jedním z našich franšízantů (tj. samostatným právním subjektem ze skupiny).

Při pronájmu vozu u Europcar budou vaše Osobní údaje zpracovávány společností Europcar International S.A.S.U. zejména pro správu vašeho online účtu a rezervaci a naším franšízantem, který poskytuje službu lokálně.


Část 1 - Činnosti zpracování prováděné společností Europcar International S.A.S.U


Jako mateřská společnost Europcar Mobility Group, Europcar International S.A.S.U. se sídlem 13 ter Boulevard Berthier, 75017, Paříž (dále jen „my“, „nás“ nebo „naše“) je „správcem údajů“ vašich osobních údajů shromážděných a zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek a naše mobilní aplikace pro účely definované níže.

Když nám sdělíte své osobní údaje nebo když o vás shromažďujeme osobní údaje, zavazujeme se je používat v souladu s tímto informačním oznámením.


1. Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Jako mateřská společnost Europcar Mobility Group, Europcar International S.A.S.U. shromažďuje a zpracovává různé kategorie osobních údajů v souvislosti s touto webovou stránkou a našimi mobilními aplikacemi, abychom vám umožnili využívat produkty a služby poskytované našimi franšízanty.

 

Osobními údaji máme na mysli nejen údaje, které vás identifikují přímo, ale také údaje, které vás identifikují nepřímo, jako je vaše ID řidiče nebo identifikační číslo vozidla (VIN) připojené k vašemu pronajatému vozidlu.


Kategorie osobních údajů, které shromažďujeme, zahrnují následující:

- Vaše identifikační údaje: příjmení, jméno, emailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, datum narození, identifikátor účtu

- Případné identifikační údaje dalšího řidiče (řidičů): příjmení, jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa

-Váš řidičský průkaz a průkaz jakéhokoli dalšího řidiče (řidičů);

-Platební údaje: čísla účtů, čísla karet atd.;

-Informace o rezervaci vašeho vozidla, zejména pro správu případných věrnostních programů;

-Údaje týkající se vaší navigace na našich webových stránkách nebo v našich mobilních aplikacích;

-Údaje týkající se vašich průzkumů spokojenosti.


2. Pro jaké účely zpracováváme vaše Osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro různé účely a na následujících právních základech:Účely zpracováníPrávní výklad zpracování

Vytvoření a správa vašeho online zákaznického

účtu na našem webu nebo v mobilních

aplikacích..

Tato zpracovatelská činnost je založena na přijetí

podmínek používání našich webových stránek

nebo našich mobilních aplikací. 

 

Správa vaší rezervační a nájemní smlouvy

prostřednictvím centrálního rezervačního

systému, zejména za účelem:

- shromažďovat údaje potřebné k organizaci vaší

rezervace

- sdělit tyto údaje dotčenému nabyvateli franšízy

provozujícímu službu

- spravovat vaši platbu

Tyto činnosti zpracování jsou založeny na našem

oprávněném zájmu zajistit plnění smlouvy o

pronájmu, kterou uzavřete s naším franšízantem.

Můžete se rozhodnout zaregistrovat svou kreditní

kartu pro budoucí rezervace.

 

 Zasílání e-mailů o speciálních nabídkách a akcích

na propagaci našich produktů a služeb.

Tato zpracovatelská činnost podléhá vašemu

souhlasu. 

 Odeslání e-mailu za účelem získání zpětné vazby

k vaší výpůjčce.

Toto zpracování je založeno na našem

oprávněném zájmu lépe znát potřeby svých

zákazníků a zlepšovat své služby a služby

zákazníkům. 

 Správa vašeho věrnostního programu a

věrnostního programu partnerství třetích stran.

Toto zpracování je založeno na plnění podmínek

věrnostního programu.

 3. Kdo jsou příjemci vašich Osobních údajů?

3.1. Kategorie příjemců

Vaše osobní údaje mohou být sděleny našim zaměstnancům, našim oprávněným zástupcům, dalším společnostem v rámci naší skupiny a naší franšízové sítě, našim zástupcům a zprostředkovatelům pověřeným poskytovat vám naše produkty a služby a v případě potřeby:

a. příslušnému nabyvateli franšízy, který poskytuje vaši službu, zejména pro účely popsané níže (viz část 2);

b. našim subdodavatelům, zejména našim poskytovatelům IT služeb pro účely hostingu, údržby nebo vývoje, kteří nám pomáhají při poskytování našich produktů a služeb. Mohou to být subjekty, které jsou členy naší Skupiny, nebo externí poskytovatelé služeb;

c. marketingové agentury, které nám pomohou shromažďovat a analyzovat vaši spokojenost zákazníků;

d. našim partnerům nebo partnerům naší skupiny, zejména abychom vám umožnili sbírat věrnostní body, když jste členem jejich programu. Seznam našich partnerů je k dispozici online zde.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit v souladu s platnými zákony a předpisy příslušným úřadům.


3.2. Mezinárodní převody

Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby, můžeme využít poskytovatele služeb se sídlem mimo Evropskou unii. V případě, že je vozidlo rezervováno v zahraničí, budou datové přenosy prováděny v dané zemi, abychom vám mohli poskytnout naše řešení mobility.


V závislosti na předpokladech se někteří příjemci mohou nacházet v zemích, které Evropská komise uznává jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, nebo v zemích, které nebyly Evropskou komisí uznány jako země poskytující takovou úroveň ochrany. V každém případě jsme zavedli vhodná ochranná opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu s předpisy o ochraně údajů.


4. Jak dlouho vaše Osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány po různou dobu v závislosti na účelech dotčeného zpracování:Účely zpracováníPrávní výklad zpracování

Vytvoření a správa vašeho online zákaznického

účtu na našem webu nebo v mobilních

aplikacích..

5 let od ukončení obchodního vztahu

 

Správa vaší rezervační a nájemní smlouvy

prostřednictvím centrálního rezervačního

systému, zejména za účelem:

- shromažďovat údaje potřebné k organizaci vaší

rezervace

- sdělit tyto údaje dotčenému nabyvateli franšízy

provozujícímu službu

- spravovat vaši platbu

5 let od konce pronájmu

 

 Zasílání e-mailů o speciálních nabídkách a akcích

na propagaci našich produktů a služeb.

- Pokud jste zákazníkem Europcar, 3 roky od

ukončení obchodního vztahu s EC.

- Nejste-li zákazníkem Europcar, 3 roky od

shromáždění vašich osobních údajů NEBO od

poslední doby, kdy jste nás požádali o informace

 Odeslání e-mailu za účelem získání zpětné vazby

k vaší výpůjčce.

12 měsíců od sběru dat

 Správa vašeho věrnostního programu a

věrnostního programu partnerství třetích stran.

Po dobu vašeho členství ve věrnostním programu

a poté do 4 let od konce platnosti vašich

věrnostních bodů
5. Jaká práva můžete uplatnit v souvislosti se zpracováním vašich Osobních údajů?

V rámci limitů a podmínek povolených platnými předpisy můžete:


- přístup k vašim Osobním údajům a získání dalších informací o vlastnostech námi prováděného zpracování;


- nechat své osobní údaje opravit, aktualizovat a vymazat, přičemž je uvedeno, že výmaz lze provést pouze v případě, že (i) údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly zpracovávány, (ii) odvoláte svůj souhlas a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, (iii) vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů a neexistuje žádný závažný oprávněný důvod pro zpracování (iv) bylo zjištěno, že vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, (v ) osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna jedna z našich zákonných povinností


- vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, což si můžete ověřit nahlédnutím do tabulky v části „K jakým účelům vaše osobní údaje zpracováváme“ a zejména do sloupce „Právní výklad zpracování"


- vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely obchodního vyhledávání


- získat osobní údaje, které jste nám poskytli, nebo nás požádat o jejich předání třetí straně, pokud zpracování vašich osobních údajů (i) bylo provedeno automatizovanými prostředky a (ii) je založeno na vašem souhlasu nebo na uzavření smlouvy, která nás zavazuje


- požádat o omezení zpracování Vašich Osobních údajů, což znamená, že po stanovenou dobu nebudeme moci Vaše Osobní údaje používat. Toto právo můžete uplatnit, když:


a) popíráte přesnost vašich osobních údajů po dobu, která nám umožňuje přesnost vašich osobních údajů ověřit;


b) zpracování osobních údajů je protiprávní a vznesete námitku proti výmazu svých osobních údajů a místo toho požadujete omezení jejich použití;

c) Vaše Osobní údaje již nepotřebujeme, ale stále je potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) vznesete námitku proti zpracování z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, přičemž ověřujeme, zda námi sledované oprávněné důvody mají přednost před vašimi vlastními.


- odvolání souhlasu s léčbou na základě vašeho souhlasu


- podat stížnost dozorovému úřadu. Ve Francii se můžete obrátit na Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) na cnil.fr.


6. Jak uplatníte svá práva?

Pokud se chcete dozvědět více o ustanoveních tohoto informačního oznámení nebo se chcete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete nám také napsat na následující adresu: 13 ter Boulevard Berthier, 75017, Paříž nebo e-mailem na adresu: dpo@europcar.com


Chcete-li uplatnit svá práva, musíte prokázat svou totožnost jasným uvedením svého příjmení, jména, ID řidiče a jakýchkoli užitečných informací, které nám umožní vás identifikovat (jako je místo a datum posledního pronájmu vozidla). Musíte nám také poskytnout e-mailovou adresu nebo fyzickou adresu, na kterou si přejete, aby vám byla zaslána odpověď.


7. Jak chráníme vaše Osobní údaje?

Europcar International S.A.S.U se zavazuje chránit informace, které shromažďuje prostřednictvím našich webových stránek a mobilních aplikací. Společnost Europcar International S.A.S.U zejména používá vhodná fyzická, technická a organizační bezpečnostní opatření, aby zabránila neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě nebo zničení nebo poškození vašich osobních údajů.


8. Jaká pravidla platí pro zpracování vašich Osobních údajů při kliknutí na odkazy umístěné na našich webových stránkách, přesměrování na stránky našeho partnera nebo jiné stránky?

Na této stránce naleznete různé odkazy na webové stránky našich partnerů (např. pro cestovní služby). Rádi bychom Vás upozornili, že toto informační sdělení se nevztahuje na zpracování Vašich Osobních údajů našimi partnery či jinými třetími stranami, ke kterému může dojít při návštěvě jejich webových stránek, a že za tyto údaje neneseme odpovědnost. zpracovává se. Pokud byste chtěli informace o tom, jak tito partneři a třetí strany zpracovávají vaše osobní údaje, zveme vás k nahlédnutí do jejich Zásad ochrany osobních údajů.


9. Změny tohoto informačního oznámení

Toto informační oznámení týkající se činností zpracování prováděných společností Europcar International bylo naposledy aktualizováno 21.12.2021


Část 2 - Zpracovatelské činnosti vykonávané ndržitelem franšízy


Při poskytování Služeb držitel franšízy shromažďuje a zpracovává vaše Osobní údaje.

Více informací naleznete zde.


Kontaktujte náš rezervační tým, jsme tu pro Vás: +420 725 777 621, reservation@europcar.cz

Chytrá mobilní aplikace

Stáhněte si mobilní aplikaci Europcar pro iPhone, iPad nebo Android.