Pokročilévyhledávání

Pravidla a podmínky

 

Pojištění a pojištění rizik společnosti Europcar


Kdo jsme

Jsme EUROPCAR. Jsme „Société par Action Simplifiée“ zapsaná ve Francii pod číslem společnosti 542 065 305 a naše sídlo se nachází na adrese Voisins-le-Bretonneux (78690), Parc d’Affaires „Le Val Saint-Quentin“, Bâtiment L, 2 rue René Caudron. Poskytujeme služby pronájmu vozidel pod značkami „Europcar“ a „InterRent“.

 

Děkujeme, že jste se rozhodli pronajmout si vozidlo od společnosti Europcar. Doufáme, že vše půjde hladce, nicméně pro případ, že by se přece jen vyskytl nějaký problém, zde uvádíme přehled:

 

• pojištění, které je součástí naší služby pronájmu, protože nám tuto povinnost ukládá zákon (I – Ustanovení o zákonném pojištění odpovědnosti); a

• dalších produktů rizikového pojištění, které vám nabízíme, protože vám chceme umožnit cestovat v pronajatém vozidle s klidnou myslí (II – Ustanovení o produktech rizikového pojištění).

 

Toto pojištění a produkty rizikového pojištění jsou navrženy tak, aby kryly rizika, kterým můžete být vystaveni, pokud by v době, kdy si od nás pronajímáte Vozidlo a využíváte jej, nastala některá z následujících událostí. Bez nich byste za finanční důsledky nesli odpovědnost vy sami:

  • Odpovědnost vůči třetím osobám označuje újmu na zdraví nebo úmrtí jiných osob a/nebo poškození jejich majetku, ke kterým dojde v důsledku nehody nebo incidentu, které můžete způsobit. Poškození majetku třetí osoby může zahrnovat budovy nebo to, co je uvnitř budov, strojní vybavení nebo osobní věci. Tato odpovědnost zahrnuje také náklady přerušení obchodní činnosti, ke kterému dojde ve spojitosti s újmou na zdraví nebo úmrtím třetích osob a/nebo se škodou na jejich majetku.
  • Poškození nebo krádež Vozidla: může také dojít k poškození Vozidla samotného v důsledku kolize nebo pokusu o krádež a pak bude nutné jej opravit, nebo může být poškozeno natolik, že bude neopravitelné a odepíšeme jej; případně bude odcizeno a nepodaří se jej získat zpět.

Upozorňujeme, že pokud jste řidičem Vozidla v okamžiku kolize a nesete odpovědnost za to, že ke kolizi došlo, pak jsou naším pojištěním odpovědnosti sice kryti případní zranění Spolucestující, nicméně na vaše vlastní úrazy (společně s případnými souvisejícími následky) nebo smrt se toto pojištění nevztahuje. Můžete se však před takovou situací chránit, pokud si samostatně zakoupíte některý z našich produktů rizikového pojištění pro případ úrazu.

 

DEFINICE

 

Pro účely tohoto dokumentu jsme následujícím slovům nebo spojením přiřadili zvláštní významy:

 

abnormální použití: znamená, že způsob, jakým používáte Vozidlo v době, kdy je ve vaší péči, neodpovídá platným dopravním předpisům a/nebo požadavkům Místních podmínek pronájmu a/nebo standardům řízení, které by byly očekávány u rozumného a obezřetného řidiče.

 

Hlášení o nehodě („declaration d’accident“): označuje úplné podepsané prohlášení (včetně případných dalších dokumentů), ve kterém jsou zaznamenány všechny skutečnosti o nehodě nebo incidentu, ke kterým došlo (například jak k události došlo, povaha škody na Vozidle, místo, kde k nehodě došlo, data a okolnosti a údaje případných svědků).

 

Zavazadla: označují cestovní tašky a kufry řidiče a jeho spolucestujících a osobní majetek a věci v nich. Osobní majetek zahrnuje cennosti v hodnotě pět set eur (500 €) nebo vyšší a dále šperky (přírodní i uměle vypěstované perly, drahokamy a polodrahokamy) a kožešiny, které patří řidiči a jeho spolucestujícím. Zavazadla zahrnují notebooky, elektronické diáře, audiovizuální vybavení, fotoaparáty, videokamery a Hi-Fi zařízení, která patří řidiči nebo jeho spolucestujícím.

 

Újma na zdraví (nebo újma na zdraví) označuje jakoukoli tělesnou újmu, kterou utrpí osoba a ke které dojde v přímém důsledku nehody; nejedná se o něco, co si osoba sama záměrně způsobí, ani o důsledek choroby či onemocnění.

 

Účetní hodnota: označuje hodnotu, kterou pro nás Vozidlo má podle našich účetních záznamů v době incidentu.

 

Kolize označuje srážku Vozidla s jiným pevným nebo pohybujícím se tělem nebo objektem.

 

Spoluúčast je určitá peněžní částka označující maximální částku, kterou vám naúčtujeme za škodu způsobenou na Vozidle v důsledku kolize v době pronájmu nebo v důsledku pokusu o krádež, případně za ztrátu Vozidla, pokud jej odepíšeme, protože je neopravitelné nebo bylo ukradeno a nepodařilo se ho získat zpět, a to pod podmínkou, že jste dodrželi Místní podmínky pronájmu a neporušili jste příslušné zákony. Spoluúčast je neprominutelná částka, která se řídí podmínkami produktu rizikového pojištění, který jste si zakoupili.

 

Místní podmínky pronájmu označují dokument, jehož přečtení jste potvrdili a který jste schválili při podpisu smlouvy o pronájmu a ve kterém jsou uvedena vaše i naše práva a povinnosti platné v době pronájmu.

 

Ztráta využitelnosti označuje situaci, kdy Vozidlo nemůžeme pronajmout dalšímu zákazníkovi, protože bylo v důsledku kolize v době pronájmu poškozeno a musíme jej vyřadit z provozu a nechat opravit.

 

Spolucestující je označení jakékoli jiné osoby než řidiče, která je bezplatně přepravována nebo cestuje ve Vozidle nebo na něm. V režimu Zákonného pojištění odpovědnosti jsou Spolucestující považováni za Třetí osoby.

 

Pojištění rizik (nebo pojištění rizik) v tomto dokumentu označuje způsoby, jakými je vaše finanční odpovědnost za škodu na Vozidle nebo za jeho ztrátu omezena na Spoluúčast.

 

Třetí osoba označuje jakéhokoli účastníka incidentu – kromě řidiče Vozidla. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Spolucestující se považuje za Třetí osobu.

 

Zákonné pojištění odpovědnosti označuje pojištění, které poskytuje řidiči Vozidla ochranu před odpovědností za nároky jiné osoby na náhradu škody na jejím majetku nebo na náhradu za újmu na zdraví či smrt v důsledku incidentu, k němuž došlo v době, kdy jste užívali Vozidlo. Pojištění odpovědnosti je povinné ze zákona, a je proto nedílnou součástí naší služby pronájmu. Jeho cena je započtena v poplatku za pronájem.

 

Vozidlo označuje vozidlo, které si od nás pronajmete nebo které budete řídit s naším svolením.

 

My / nám / nás / naše apod. označuje společnost Europcar.

 

Vy / vám / vás / vaše apod. označuje jakéhokoli uvedeného řidiče.

 

1. Ustanovení o Zákonném pojištění odpovědnosti

Podle zákonů všech zemí, kde provozujeme půjčovny vozidel, jsme povinni pojišťovat naše Vozidla proti odpovědnosti za nároky nebo žaloby Třetích osob. Zakoupili jsme to nejlepší Zákonné pojištění odpovědnosti u předních pojistitelů na trhu a toto pojištění je automaticky součástí našich služeb pronájmu vozidel. Proto se na vás samozřejmě vztahuje pojistná ochrana do výše, která je požadována podle zákona v zemi, kde si Vozidlo pronajímáte, a to pro případ následků, které by mohly další osoby utrpět v přímém důsledku vašeho jednání při řízení Vozidla.

 

Na jaké případy se krytí vztahuje?

 

V souladu se zákonem budete pojištěni proti odpovědnosti za finanční náklady kteréhokoli z následujících důsledků případného incidentu, který způsobíte při používání Vozidla:

 

• újma na zdraví nebo smrt Třetích osob; a

• majetková škoda, která vznikne Třetím osobám, a ztráty a náklady vzniklé v důsledku této škody.

 

Co je z krytí vyloučeno?

 

Zákonné pojištění odpovědnost nekryje:

 

• újmu na vašem zdraví ani vaši smrt (tj. újmu na zdraví nebo smrt řidiče v době kolize); ani

• škodu na vašem osobním majetku nebo věcech nebo jejich ztrátu; ani

• škodu způsobenou na Vozidle.

 

Do jaké výše nesu finanční odpovědnost vůči Třetím osobám?

 

Pokud jste se nedopustili žádného porušení příslušných zákonů (včetně relevantních dopravních předpisů), pak jsou kryty vaše finanční náklady na odpovědnost vůči Třetím osobám v důsledku kolize, kterou způsobíte při řízení Vozidla, a to až do výše požadované podle zákonů země, kde si Vozidlo pronajímáte.

 

Pokud jste však tyto zákony a/nebo předpisy nedodrželi, pak náš pojistitel sice přesto splní své povinnosti vůči Třetím osobám vyplývající ze smlouvy o Zákonném pojištění odpovědnosti, může však od vás vymáhat veškeré náklady, které Třetím osobám v důsledku incidentu uhradí, nebo jejich část.

 

Jak nám incident oznámit?

 

V situaci, která se dotýká Třetích osob, je důležité, abyste co nejpečlivěji vyplnili a podepsali formulář Hlášení o nehodě („Constat d’accident“), z něhož získáme všechny relevantní údaje jak o incidentu, tak o Třetí osobě. Budeme se tak moci hájit vůči nárokům Třetí osoby (pokud nesete za incident odpovědnost vy), nebo od Třetí osoby vymáhat náklady (pokud za incident nese odpovědnost Třetí osoba). Formulář Hlášení o nehodě by nám měl být předán do 5 pracovních dnů od incidentu, nebo jakmile vám to okolnosti přiměřeně dovolí.

 

2. Ustanovení o produktech rizikového pojištění

RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE

Náš produkt rizikového pojištění pro případ havárie omezuje vaši finanční odpovědnost za škodu způsobenou na Vozidle v době, kdy je ve vaší péči. Jestliže si zakoupíte náš standardní produkt rizikového pojištění pro případ havárie a dodržíte příslušné zákony a Místní podmínky pronájmu, pak uhradíme náklady škody na Vozidle, které překročí částku Spoluúčasti. Částku Spoluúčasti můžete snížit, případně ji zcela eliminovat, pokud si namísto standardního nabízeného havarijního pojištění zakoupíte naše pojištění rizik pro případ havárie ve verzi Premium nebo Medium.

 

Toto pojištění rizik se nevztahuje na ztrátu, krádež ani poškození předmětů nebo majetku (včetně zavazadel nebo zboží), které máte ve Vozidle nebo na něm vy nebo kterýkoli Spolucestující uloženy, které tam uchováváte nebo přepravujete.

 

Před čím mě chrání?

 

Tento produkt vás chrání před odpovědností za jakoukoli částku převyšující částku Spoluúčasti za tyto kombinované náklady:

 

• hodnota škody na Vozidle nebo jeho opravy nebo jeho účetní hodnota, pokud Vozidlo není opravitelné a je nutné jej odepsat; a

• Ztráta využitelnosti Vozidla z naší strany v době, kdy je v opravě, a/nebo když jej odepíšeme; a v situacích, kdy:

• se srazíte s pevným nebo pohybujícím se objektem; nebo

• Vozidlo se v době, kdy jej řídíte nebo používáte, stane předmětem vandalského činu; nebo

• při kolizi dojde k poškození nebo rozbití některého skla (včetně střešních oken a panoramatických střešních tabulí), světla nebo světlometu nebo k poškození či proražení pneumatiky;

• přírodní katastrofy: budete kryti pro případ následků události, která je podle francouzských zákonů zařazena mezi přírodní katastrofy. Nájemce musí přesto uhradit spoluúčast, která je stanovena vyhláškou.

 

Co je z pojištění rizik vyloučeno?

 

• Ponesete finanční odpovědnost za celou škodu na Vozidle, pokud je škoda způsobena:

          o vědomým jednáním řidiče; nebo

          o výbuchem či ohněm ve Vozidle (nebo Vozidla), ke kterému dojde, protože jej používáte k přepravě nebezpečného zboží (nebezpečným zbožím je jakýkoli výrobek nebo látka, které jsou s ohledem na svou povahu a/nebo hlavní charakteristiky přiměřeně považovány za nebezpečné a které by, pokud nejsou přepravovány s náležitou opatrností a bezpečně, mohly způsobit újmu Vozidlu nebo Třetí osobě v přiměřené vzdálenosti od Vozidla); nebo

          o jeho celkovou nebo částečnou krádeží nebo vandalským činem v době, kdy je Vozidlo ponecháno zaparkované bez dozoru;

          o vaší nedbalostí (což je chování, které nesplňuje standardy očekávané od rozumného člověka za podobných okolností) nebo nedbalostí vašich Spolucestujících (mimo jiné například ohněm způsobeným používáním nebo likvidací cigaret nebo doutníků);

          o z důvodu ztráty nebo krádeže klíčů.

• Ztráta nebo poškození vašeho vlastního majetku přepravovaného nebo uchovávaného ve Vozidle nebo na něm v době pronájmu.

 

Co musím udělat, abych mohl pojištění rizika využít?

 

Musíte:

• si zakoupit pojištění rizika;

• dodržovat Místní podmínky pronájmu a při řízení Vozidla dodržovat všechny příslušné zákony a místní dopravní předpisy;

• událost nám oznámit do 24 hodin od data, kdy došlo k incidentu, a v každém případě před koncem vaší doby pronájmu. Musíte nám dále předložit v úplnosti vyplněný formulář Hlášení o nehodě a/nebo jakýkoli jiný dokument, který by podle vašeho názoru mohl pro nás být užitečný pro doložení Hlášení o nehodě.

 

Do jaké výše nesu finanční odpovědnost?

 

Pokud v době, kdy máte pronajaté Vozidlo, dojde k jeho poškození a vy nemáte zakoupené toto rizikové pojištění, budete muset uhradit škodu v plné výši i náhradu za vyřazení Vozidla z provozu.

 

Průměrnou cenu lehkého poškození vypočteme podle tabulky, která je k dispozici na našich stanovištích pro vyzvedávání vozidel. Pokud poškození v tabulce uvedeno není (protože neodpovídá tomu, co je považováno za „lehké poškození“, nebo není možné vypočítat průměrnou cenu), pak výši škody stanoví nezávislý znalec a tato škoda může dosáhnout až výše Účetní hodnoty.

 

Pokud jste však dodrželi Místní podmínky pronájmu i příslušné zákony a dopravní předpisy, pak nám budete muset uhradit maximálně částku Spoluúčasti.

Pojištění rizika pro případ krádeže

Naše produkty pojištění rizika pro případ krádeže omezují vaši finanční odpovědnost pro případ ztráty Vozidla, pokud dojde k jeho krádeži nebo poškození, protože se stalo předmětem pokusu o krádež Vozidla nebo vandalského činu, když bylo v době vašeho pronájmu ponecháno zaparkované bez dozoru. Pokud jste si zakoupili tento produkt a dodrželi jste Místní podmínky pronájmu, uhradíme náklady spojené s krádeží, pokusem o krádež nebo vandalským činem, které převyšují částku Spoluúčasti. Výši Spoluúčasti můžete snížit, případně ji zcela eliminovat, pokud si namísto standardního nabízeného rizikového pojištění pro případ krádeže zakoupíte naše pojištění rizik pro případ krádeže ve verzi Premuim nebo Medium.

 

Před čím jsem chráněn?

 

 

Tento produkt vás chrání před odpovědností za jakoukoli částku převyšující částku Spoluúčasti za tyto kombinované náklady:

 

• hodnota škody na Vozidle nebo jeho opravy (pokud se jej podaří získat zpět) nebo účetní hodnota Vozidla, pokud dojde k jeho ztrátě;

• Ztráta využitelnosti Vozidla z naší strany v době, kdy je v opravě, a/nebo když jej odepíšeme;

 

za následujících okolností:

 

• krádež Vozidla a jakéhokoli příslušenství poté, co došlo k vloupání (příslušenstvím se rozumí jakékoli standardní součásti, které výrobce začlenil do Vozidla);

• pokus o krádež Vozidla nebo jakéhokoli příslušenství;

• vandalský čin na Vozidle v době, kdy je zaparkované a ponechali jste jej bez dozoru;

• poškození nebo rozbití některého skla, světla nebo světlometu nebo poškození či proražení pneumatiky v důsledku krádeže nebo pokusu o krádež.

 

Co je z pojištění rizik vyloučeno?

 

Produkt vás nechrání za těchto okolností:

 

• jestliže ke krádeži nebo poškození Vozidla došlo v důsledku vaší nedbalosti nebo konkrétněji (mimo jiné) v důsledku toho, že ve Vozidle byly v době, kdy bylo ponecháno bez dozoru, zanechány klíče nebo že byly klíče předány neoprávněné osobě; v důsledku toho, že jste řádně nepoužili systém ochrany proti krádeži, že jste nám nevrátili klíče nebo jste Vozidlo ponechali neuzamčené v době, kdy jste jej nepoužívali;

• krádež nebo poškození osobních a/nebo pracovních věcí nebo majetku a jakéhokoli zboží přepravovaného ve Vozidle nebo na něm.

 

Co musím udělat, abych mohl pojištění rizika využít?

 

Musíte:

 

• **si pojištění rizika zakoupit;

• **dodržet Místní podmínky pronájmu týkající se krádeže nebo potenciální krádeže Vozidla;

• **ohlásit místní policii jakýkoli incident nebo událost ihned nebo v nejkratší přiměřeně možné době a předat nám policejní zprávu nebo doklad o tom, že krádež byla policii nahlášena.

• Krádež ohlásit stanovišti, kde jste si Vozidlo vyzvedli, a vrátit klíče.

• Oznámit nám událost na stanovišti, kde jste si Vozidlo vyzvedli, do 24 hodin od okamžiku, kdy zjistíte, že Vozidlo je pryč, a předat nám klíče na místě, kde jste si Vozidlo vyzvedli.

** Toto jsou minimální požadavky.

 

Do jaké výše nesu finanční odpovědnost?

 

Pokud v době, kdy máte pronajaté Vozidlo, dojde k jeho krádeži nebo poškození pokusem o krádež nebo vandalismem a vy nemáte zakoupeno toto rizikové pojištění, budete muset uhradit škodu na Vozidle v plné výši (pokud se jej podaří získat zpět) nebo celou Účetní hodnotu Vozidla, pokud se jej nepodaří získat zpět, a dále náhradu za Ztrátu využitelnosti vypočtenou podle vaší sjednané denní sazby za pronájem vynásobené počtem dnů, kdy bylo Vozidlo odcizeno.

 

S rizikovým pojištěním pro případ krádeže platí, že pokud jste dodrželi Místní podmínky pronájmu, budete nám muset uhradit maximálně částku Spoluúčasti.

 

Rizikové pojištění skel, světel a pneumatik

Tento produkt rizikového pojištění se vztahuje na jakékoli poškození skel (kromě střešních oken a panoramatických střešních tabulí), světel nebo pneumatik při normálním používání Vozidla v době vašeho pronájmu.

V případě, že k takovému poškození dojde v důsledku kolize, a pouze v takovém případě budou náklady na opravu nebo výměnu skel (včetně střešních oken a panoramatických střešních tabulí), světel nebo pneumatik uhrazeny z rizikového pojištění pro případ škody způsobené kolizí.

 

Před čím jsem chráněn?

 

Pokud jste zakoupili tento produkt, budete chráněni před finanční odpovědností za poškození:

 

• čelního skla; nebo

• bočních nebo zadních oken; nebo

• čoček (odrazky světel) a světel; nebo

• zpětných zrcátek (pouze skla – nikoli kryty),

 

která jsou ve Vozidle nebo na něm, pokud k poškození dojde v době vašeho pronájmu;

 

• poškození pneumatik na Vozidle, ledaže k němu došlo v důsledku abnormálního použití (viz definice na straně 1) Vozidla z vaší strany.

 

Před čím nejsem chráněn?

 

Tento produkt vám neposkytuje ochranu:

• před finanční odpovědností za škodu na Vozidle, jestliže k ní dojde v důsledku vědomého jednání nebo nedbalosti z vaší strany při používání Vozidla, které škodu způsobí; nebo

• pro případ poškození střešních oken a panoramatických střešních tabulí; nebo

• pro případ krádeže, ohně nebo vandalismu;

• před administrativními náklady, které nám vzniknou při vyřizování škody.

 

Co musím udělat, abych mohl pojištění rizika využít?

 

Musíte:

• si pojištění rizika zakoupit;

• dodržovat Místní podmínky pronájmu a při řízení Vozidla dodržovat všechny příslušné zákony a místní dopravní předpisy;

• událost nám oznámit do 24 hodin od data, kdy došlo k incidentu, a v každém případě před koncem vaší doby pronájmu. Musíte nám dále předložit v úplnosti vyplněný a podepsaný formulář Hlášení o nehodě nebo jakýkoli jiný dokument, ve kterém jsou uvedeny všechny skutečnosti, jak k nim došlo (povaha škody na Vozidle, místo, kde k incidentu došlo, data a okolnosti a údaje případných svědků). Můžete samozřejmě přiložit i jakýkoli další dokument, který by podle vašeho názoru mohl pro nás být užitečný pro doložení vašeho Hlášení o nehodě.

 

Do jaké výše nesu finanční odpovědnost?

 

Pokud v době vašeho pronájmu dojde k rozbití skel nebo světel Vozidla a/nebo k poškození jeho pneumatik a vy nemáte zakoupené toto rizikové pojištění, budete muset uhradit škodu, která nám vznikne, v plné výši.

 

Průměrnou cenu lehkého poškození vypočteme podle tabulky, která je k dispozici na našich stanovištích pro vyzvedávání vozidel. Pokud poškození v tabulce uvedeno není (protože neodpovídá tomu, co je považováno za „lehké poškození“, nebo není možné vypočítat průměrnou cenu), pak výši škody stanoví nezávislý znalec a tato škoda může dosáhnout až výše Účetní hodnoty.

 

Pokud si ale zakoupíte toto rizikové pojištění skel, světel a pneumatik samostatně nebo v rámci balíčku „Premium“ (a pod podmínkou, že jste dodrželi Místní podmínky pronájmu i příslušné zákony a dopravní předpisy), pak za tuto škodu neponesete žádnou finanční odpovědnost.

 

Pokud si zakoupíte toto rizikové pojištění skel, světel a pneumatik v rámci balíčku „Medium“ (a pod podmínkou, že jste dodrželi Místní podmínky pronájmu i příslušné zákony a dopravní předpisy), pak nám budete muset uhradit maximálně částku Spoluúčasti.

 

Rizikové pojištění Asistence Plus

Po dobu pronájmu můžete v souvislosti s užíváním Vozidla bezplatně využívat poruchovou a asistenční službu s nepřetržitým provozem.

 

Z rozsahu této bezplatné služby jsou vyloučeny poruchy, které způsobíte vy sami nebo ke kterým dojde v důsledku použití nesprávného paliva nebo nedostatku paliva, rozbití nebo ztráta klíčů Vozidla a dále proražení a/nebo poškození pneumatik a selhání baterie. Za tyto poruchy bude účtován jednorázový poplatek.

 

Naše rizikové pojištění Asistence Plus omezuje vaši finanční odpovědnost za jednorázové poplatky v těchto situacích. Pokud si zakoupíte rizikové pojištění Asistence Plus a dodržíte všechny příslušné zákony a Místí podmínky pronájmu, pak náklady na škodu na Vozidle převyšující částku Spoluúčasti uhradíme my. Zakoupením tohoto rizikového pojištění se můžete za denní poplatek těmto jednorázovým poplatkům vyhnout.

 

Před čím jsem chráněn?

 

Tento produkt vás chrání před odpovědností za jednorázové poplatky v následujících situacích:

• nedostatek paliva nebo nesprávné palivo,

• rozbití nebo ztráta klíčů Vozidla,

• proražení a/nebo znehodnocení pneumatik,

• selhání baterie (vybitá baterie).

 

Před čím nejsem chráněn?

 

Nejsem chráněn pro případ:

• poruchy motoru v důsledku selhání baterie nebo nesprávného paliva;

• administrativních nákladů, které nám vzniknou při vyřizování škody.

 

Co musím udělat, abych mohl rizikové pojištění využít?

 

Musíte:

• si rizikové pojištění zakoupit;

• dodržovat Místní podmínky pronájmu a při řízení Vozidla dodržovat všechny příslušné zákony a místní dopravní předpisy;

• pokud v době vašeho pronájmu nastane některá z výše uvedených situací, musíte kontaktovat naši asistenční službu na čísle 0800 35 4000 ve Francii, nebo na čísle +33 (1) 49 93 72 42 z ostatních zemí, s vyloučením jakékoli jiné služby.

 

Do jaké výše nesu finanční odpovědnost?

 

Jestliže vám v době vašeho pronájmu dojde palivo nebo použijete nesprávné palivo, rozbijí se nebo se ztratí klíče Vozidla, dojde k proražení nebo znehodnocení pneumatik nebo k selhání baterie a nemáte zakoupené toto rizikové pojištění, pak budete muset uhradit jednorázové poplatky za naši asistenční a poruchovou službu.

Pokud si zakoupíte toto rizikové pojištění Asistence Plus a kontaktujete naši asistenční službu, a nikoli jinou službu, pak tyto jednorázové poplatky hradit nebudete.

Úrazové pojištění a pojištění zavazadel

Následující informace jsou pouze orientační a nenahrazují podmínky pojistných smluv AXA Corporates Solution (PAI #XFR0078448GP / SPAI #XFR0078449GP), jejichž znění je k dispozici na adrese europcar.fr.

 

Třebaže součástí našich služeb pronájmu vozidel je automaticky Zákonné pojištění odpovědnosti (informace o tomto pojištění najdete výše v části (I) s názvem „Ustanovení o Zákonném pojištění odpovědnosti“), toto pojištění se nevztahuje na újmu na zdraví, kterou utrpí osoba, která Vozidlo v době kolize řídí. Jestliže kolizi způsobíte při řízení Vozidla vy, nejste tedy chráněn zákonným pojištěním odpovědnosti pro pronajaté vozidlo ani pojištěním obecné odpovědnosti třetí osoby ve vztahu k finančním důsledkům:

 

• újmy na zdraví nebo smrti; nebo

• jakéhokoli poškození nebo ztráty vašich Zavazadel, osobního majetku nebo věcí.

 

V zájmu minimalizace vaší finanční odpovědnosti za takovou škodu, ztrátu nebo újmu v takové situaci proto nabízíme dva samostatné produkty, které si můžete zakoupit odděleně.

 

• První produkt (Úrazové pojištění) poskytuje krytí léčebných výdajů vynaložených v důsledku vzniklé újmy na zdraví; a/nebo jednorázové odškodnění v případě vaší invalidity nebo úmrtí v důsledku kolize (nebo nehody).

• Druhý produkt (Úrazové pojištění Super) poskytuje vyšší stupeň ochrany pro případ léčebných výdajů vynaložených v důsledku vzniklé újmy na zdraví; a/nebo jednorázové odškodnění v případě vaší invalidity nebo úmrtí v důsledku kolize (nebo nehody), které jsou zároveň nejlepší ve své třídě, a také krytí pro firemní zavazadla.

Doba platnosti těchto produktů odpovídá datům uvedeným na vaší faktuře za pronájem a trvá maximálně 120 po sobě následujících dnů.

Úrazové pojištění

Pro jaké případy jsem chráněn?

 

Na základě tohoto pojištění můžete uplatnit nárok na náhradu finančních nákladů níže uvedených potenciálních následků vyplývajících z vaší smrti nebo újmy na zdraví v důsledku kolize, ke které dojde v době, kdy řídíte Vozidlo:

 

• jednorázová náhrada až do maximální výše 50.000 €

          o v případě vaší smrti (nebo prohlášení za mrtvého) do 24 měsíců od kolize nebo incidentu; nebo

          o v případě vaší výsledné částečné nebo celkové invalidity způsobené následky kolize nebo incidentu;

• léčebné výdaje až do maximální výše 2.500 € (které mohou zahrnovat hospitalizaci, konzultace a výdaje na léčiva; rentgenová vyšetření a relevantní lékařská vyšetření; ošetření zubů nebo případná protetika), které musí být vynaloženy v důsledku kolize nebo incidentu.

 

Pokud se vy a/nebo vaši Spolucestující stanete v době pronájmu obětí kolize, pak v případě, že jste si zakoupili toto pojištění (v takovém případě se ochrana bude vztahovat na vás i na všechny spolucestující ve Vozidle), je na jeho základě možné uplatnit nárok na plnění bez ohledu na to, kdo kolizi zavinil. Tudíž:

 

          o Spolucestující, kteří jsou v režimu zákonného pojištění odpovědnosti vždy považováni za třetí osobu, budou na základě pojištění odpovědnosti odškodněni bez ohledu na odpovědnost řidiče a může jim také náležet jednorázové odškodnění, na které mají nárok na základě produktu Úrazové pojištění.

          o Pokud jste nebyli příčinou kolize, ke které došlo v době, kdy jste řídili Vozidlo (jste řidič, který nenese zavinění), může být k náhradě na základě zákonného pojištění odpovědnosti kumulativně přičteno jednorázové odškodnění, na které máte nárok na základě produktu Úrazové pojištění.

          o Pokud jste byli příčinou kolize, ke které došlo v době, kdy jste řídili Vozidlo (jste řidič, který nese zavinění), nebudete mít nárok na náhradu na základě zákonného pojištění odpovědnosti, můžete ale využít jednorázové odškodnění, na které máte nárok na základě produktu Úrazové pojištění.

 

Co (především) je z krytí vyloučeno?

 

Tímto Úrazovým pojištěním nejsou kryty následující případy:

• kterýkoli z výše uvedených nákladů, pokud výdaje nevznikly v přímém důsledku kolize nebo incidentu, k němuž došlo v době, kdy jste ovládali Vozidlo, nebo pokud jste nehodu nebo kolizi způsobili nebo vyvolali záměrně; nebo

• náklady spojené s léčbou, kterou jste absolvovali, nebo se zdravotním stavem, kterým jste trpěli již před tím, než k nehodě nebo incidentu došlo; nebo

• poškození nebo ztráta vašeho osobního majetku nebo věcí; nebo

• škoda způsobená na Vozidle.

 

Úplnější přehled krytí, které nabízí tento produkt Úrazové pojištní, je k dispozici na adrese [europcar.com].

 

Do jaké výše nesu finanční odpovědnost?

 

Pokud jste neporušili žádné platné zákony (včetně příslušných dopravních předpisů, a to zejména ve vztahu k používání bezpečnostních pásů a nepřekračování oficiálního maximálního počtu cestujících pro dané vozidlo – pokud by například v pětisedadlovém vozidle došlo ke zranění sedmi osob, pak se Úrazové pojištění jednoduše vůbec neuplatní), máte nárok na ochranu až do výše uvedeného limitu plnění.

 

Pokud jste však tyto zákony a/nebo předpisy nedodrželi, pak může náš pojistitel krytí zcela odmítnout, nebo pokud lze prokázat, že za rozsah újmy na zdraví, kterou jste při kolizi nebo incidentu utrpěli, nesete částečnou odpovědnost, může se pokusit svou odpovědnost za náklady snížit.

 

Jak událost oznámit pojišťovně?

 

Je důležité, abyste co nejpečlivěji vyplnili a podepsali formulář Nároku na náhradu škody po úrazu, který bude k dispozici na našich webových stránkách europcar.fr. Tak získá pojišťovna všechny relevantní informace o incidentu a bude moci zpracovat váš nárok co nejefektivněji. Formulář Nároku na náhradu škody po úrazu by měl být předán pojišťovně (jejíž údaje jsou uvedeny na formuláři Nároku) maximálně do 5 pracovních dnů od kolize nebo incidentu.

Úrazové pojištění Super

Pro jaké případy jsem chráněn?

 

Na základě tohoto pojištění můžete uplatnit nárok na náhradu finančních nákladů níže uvedených potenciálních následků vyplývajících z vaší smrti nebo újmy na zdraví v důsledku kolize, ke které dojde v době, kdy řídíte Vozidlo, nebo na náhradu poškození nebo ztráty vašeho osobního majetku:

 

• jednorázová náhrada až do maximální výše 200.000 €

          o v případě vaší smrti (nebo prohlášení za mrtvého) do 24 měsíců od kolize nebo incidentu; nebo

          o v případě vaší výsledné částečné nebo celkové invalidity způsobené následky kolize nebo incidentu;

• léčebné výdaje až do maximální výše 10.000 € (které mohou zahrnovat hospitalizaci, konzultace a výdaje na léčiva; rentgenová vyšetření a relevantní lékařská vyšetření; ošetření zubů nebo případná protetika), které musí být vynaloženy v důsledku kolize nebo incidentu.

• ztráta, poškození, krádež nebo zničení vašich Zavazadel a osobního majetku v nich v důsledku kolize nebo incidentu až do maximální výše 5.000 €.

 

Pokud se vy a/nebo vaši Spolucestující stanete v době pronájmu obětí kolize, pak v případě, že jste si zakoupili toto pojištění (v takovém případě se ochrana bude vztahovat na vás i na všechny spolucestující ve Vozidle), je na jeho základě možné uplatnit nárok na plnění bez ohledu na to, kdo kolizi zavinil. Tudíž:

 

          o Spolucestující, kteří jsou v režimu zákonného pojištění odpovědnosti vždy považováni za třetí osobu, budou na základě pojištění odpovědnosti odškodněni za újmu na zdraví a ztrátu nebo poškození osobního majetku bez ohledu na odpovědnost řidiče a může jim také náležet jednorázové odškodnění, na které mají nárok na základě produktu Úrazové pojištění Super.

          o Pokud jste nebyli příčinou kolize, ke které došlo v době, kdy jste řídili Vozidlo (jste řidič, který nenese zavinění), může být k náhradě za újmu na zdraví a ztrátu nebo poškození osobního majetku na základě zákonného pojištění odpovědnosti kumulativně přičteno jednorázové odškodnění, na které máte nárok na základě produktu Úrazové pojištění Super.

          o Pokud jste byli příčinou kolize, ke které došlo v době, kdy jste řídili Vozidlo (jste řidič, který nese zavinění), nebudete mít nárok na náhradu za újmu na zdraví a ztrátu nebo poškození osobního majetku na základě zákonného pojištění odpovědnosti, můžete ale využít jednorázové odškodnění, na které máte nárok na základě produktu Úrazové pojištění Super.

 

Co (především) je z krytí vyloučeno?

 

Tímto Úrazovým pojištěním Super nejsou kryty následující případy:

• kterýkoli z výše uvedených nákladů, pokud výdaje nevznikly v přímém důsledku kolize nebo incidentu, k němuž došlo v době, kdy jste ovládali Vozidlo, nebo pokud jste nehodu nebo kolizi způsobili nebo vyvolali záměrně; nebo

• náklady spojené s léčbou, kterou jste absolvovali, nebo se zdravotním stavem, kterým jste trpěli již před tím, než k nehodě nebo incidentu došlo; nebo

• náklady spojené se ztrátou, zničením nebo poškozením vašich Zavazadel, pokud se jedná o:

          o poškození způsobené běžným opotřebením, snížením hodnoty a skrytými vadami zavazadel,

          o poškození způsobené moly nebo škůdci nebo způsobem čištění, opravy nebo renovace, případně špatným zacházením se zavazadly vinou jednání řidiče,

          o poškození vzniklé v důsledku zadržení, zajištění nebo zničení na základě nařízení správního orgánu,

          o krádež spáchanou v době, kdy dveře, okna a zavazadlový prostor vozidla nebyly uzamčeny,

          o krádež vniknutím do Vozidla v prostoru pro cestující v otevřených vozidlech nebo kabrioletech,

          o krytí se však na Vozidlo vztahuje, jestliže je věc umístěna v zavazadlovém prostoru výše uvedených vozidel pod podmínkou, že je tento zavazadlový prostor uzamčen a není přístupný zevnitř vozidla.

• Krytí se nevztahuje na následující Zavazadla:

          o zubní protézy, oční a jiné protézy, brýle a kontaktní čočky. Hotovost, osobní doklady, obchodní dokumenty, správní doklady, cestovní šeky, kreditní karty, letenky, jízdenky a poukazy. Klíče nebo jiné podobné předměty (magna cart apod.). Mobilní telefon;

          o šperky, kožešiny a další cenné předměty ponechané kdykoli ve Vozidle bez dozoru;

          o Zavazadla, majetek a osobní věci ponechané v zaparkovaném vozidle od 22:00 do 6:00 hodin.

• škoda způsobená na Vozidle.

 

Do jaké výše nesu finanční odpovědnost?

 

Pokud jste neporušili žádné platné zákony (včetně příslušných dopravních předpisů, a to zejména ve vztahu k používání bezpečnostních pásů a nepřekračování oficiálního maximálního počtu cestujících pro dané vozidlo – pokud by například v pětisedadlovém vozidle došlo ke zranění sedmi osob, pak se Úrazové pojištění Super jednoduše vůbec neuplatní), máte nárok na ochranu až do výše uvedeného limitu plnění.

 

Pokud jste však tyto zákony a/nebo předpisy nedodrželi, pak může náš pojistitel krytí zcela odmítnout, nebo pokud lze prokázat, že za rozsah újmy na zdraví, kterou jste při kolizi nebo incidentu utrpěli, nesete částečnou odpovědnost, může se pokusit svou odpovědnost za náklady snížit.

 

Jak událost oznámit pojišťovně?

 

Je důležité, abyste co nejpečlivěji vyplnili a podepsali formulář Nároku na náhradu škody po úrazu, který bude k dispozici na našich webových stránkách europcar.fr. Tak získá pojišťovna všechny relevantní informace o incidentu a bude moci zpracovat váš nárok co nejefektivněji. Formulář Nároku na náhradu škody po úrazu by měl být předán pojišťovně (jejíž údaje jsou uvedeny na formuláři Nároku) maximálně do 5 pracovních dnů od kolize nebo incidentu.

 

Naše balíčky rizikových pojištění

Veškeré informace o našich balíčcích rizikových pojištění (Basic, Medium a Premium) najdete zde.

Pronájem vozidel ve Spojeném království: podrobnější informace najdete zde.

Pronájem vozidel v Portugalsku, Itálii a Belgii: podrobnější informace najdete zde.

Pronájem vozidel ve Francii, Německu a Španělsku: podrobnější informace najdete zde.

4. Ke stažení

Zde si můžete stáhnout plné znění SMLUVNÍCH PODMÍNEK ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ.

Zde si můžete stáhnout plné znění SMLUVNÍCH PODMÍNEK ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ SUPER.

Zde si můžete stáhnout formulář NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY – úraz s následkem smrti, úraz s následkem trvalé invalidity, léčebné výdaje, zavazadla.

 

 

 
Tisk

Kontaktujte náš rezervační tým, jsme tu pro Vás: +420 725 777 621, reservation@europcar.cz

Vše o vaší rezervaci
Business centrum
Legal

Chytrá mobilní aplikace

Stáhněte si mobilní aplikaci Europcar pro iPhone, iPad nebo Android.

Pravidla a podmínky pronájmu Europcar ve světě Kontaktujte nás Specifické podmínky dalších zemí (EN) Podmínky používání webu

© Europcar Czech Republic 2024